In Geert Reinders' tijd waren - behalve Geert Reinders zelf - ook de 'Med.Doctor' H. TIDEMAN en de 'Wel-Eerwaarde Heer N. HAVINGA', predikant te Hellum', bezig met het probleem van de 'ziekte van 'T RUND-VEE'.

Dit blijkt uit de lange titel van een eveneens bij B.GREYDANUS verschenen boekje getiteld:
"BRIEF van H. TIDEMAN, Med.Doctor aan de Wel-Eerwaarde Heer N.HAVINGA, Praedikant te Hellum, Beantwoordende het verzoek, wat men best doen zoude tot verhoedinge en verzagtinge van de ziekte van't RUND-VEE, en voor derzelver Galziekten: Met aanwyzinge van Middelen, daar toe nuttig" (...) "Waar by koomt een Byvoegzel van de noodzakelykheid van 't gebruik der Rhabarber in de Galziekte. "

In octavo kostte dit boekje 4 Stuivers. (Leeuwarder courant, 11 Maart 1769)